Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний гэрээ хэлцэл, гүйцэтгэл, гэрээ дүгнэсэн акт, хяналтын баримт бичигт гарын үсэг зураг эрх олгох тухай