Төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай А/161