ТӨСӨЛ, ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖЛААР ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ХӨТӨЛБӨРИЙН 2023 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ