Улаанхус сумын Хөх толгой багийн зарим айл өрхүүдийг цахилгаан холбох ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1034