Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжиж хэрэгжих барилга, засварын ажлын захиалагч томилох тухай