Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих барилга, засварын ажлын захиалагч томилох тухай А/03