Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай