Хагас жилийн малын түүвэр судалгааг зохион байгуулж, явуулах комисс байгуулах тухай