Халамжийн сангийн 2022 оны орон нутгийн төсвийн хуваарь батлах тухай А/02