Халамжийн сангийн 2023 оны орон нутгийн төсвийн хуваарь батлах тухай А/91