Хамтарсан хээрийн сургууль зохион байгуулах тухай А/110