Хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай А/59