“Хоггүй цэвэр Өлгий” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай А/165