Хот тохижлтын парк шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ нийлүүлэх ажлыг гүйцэтгэлээр ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/1066