Хуулийн биелэлтийг хангуулж, нийгмийн түншлэлийг бэхжүүлэх тухай А/03