Хуулийн төсөлд санал оруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай