Хууль, эрх зүйн хэлтэс (Архивын тасагтай)

ӨСЕРХАНЫ ХУРАЛАЙ

              Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга

Боловсрол

1990-2000 онд Өлгий хотын 1-10 жилийн дунд сургууль

2000-2004 онд Билиг дээд сургууль - Эрх зүйч

2016 онд “МҮИС”-ийн Хууль зүйн сургуулиас Хууль зүйн ухааны  магистрын зэрэг  хамгаалсан.

Мэргэшсэн байдал

2010 онд ШӨХТГазарт,  “Хэрэглэгчийн  эрхийг хамгаалах  үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга зүй”

2013 онд МерсиКОР ОУБ болон  Монголын Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо, Сайн засаглалын мэргэшсэн сургагч багш

2014 онд Монголын хуульчдын холбооны гишүүн, ”Хуульч”

2015 онд Хууль зүйн яам болон Ханнс-Зайделийн сан, “Захиргааны ерөнхий хуулийн сургагч багш”

2016 онд Төр, засгийн үйлчилгээ эрхлэх газар, ЗГХЭГ-ын Төрийн ёслолын хэлтэст, “Төрийн ёслолын журмыг хэрэгжүүлэх нийтлэг үйлчилгээний үйл ажиллагаа”

2017 онд ШӨХТГазарт, “Иргэний нийгмийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах шинэ хууль эрх зүйн орчинд хэрхэн нөлөөлж  буй талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх”

2017 онд “Чанарын менежментийн тогтолцоо –MNS ISO9001:2016 стандартын үндсэн шаардлага”

2018 онд “Хил дамнасан мал хулгайлах гэмт хэргийн өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудал, шийдэл”

2018 онд JAICA олон улсын байгууллага, Япон Улсад “Өрсөлдөөний хуулийн практик хэрэглээ”

2018 онд  Удирдлагын академи ”Иргэнд чиглэсэн төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга зам”

2019 онд Удирдлагын академи “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй”

2019 онд БНТурк улс Истанбул хот,“Туршлага судлах”

2020 онд Удирдлагын академи “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зам”

2020 онд Удирдлагын академийн “ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалт”,

2020 онд Удирдлагын академийн “ Эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалт”

2020 онд Удирдлагын академи ”Төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээ”

2021 онд ЗГХЭГазар "Үр дүнд суурилсан бодлого, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ"

2021 онд Удирдлагын академи ”Төрийн байгууллагын стратеги төлөвлөлт хийх арга зүй”

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2004-2005 онд Аймгийн өмгөөлөгчдийн холбоо, Өмгөөлөгч

2005-2006 онд Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазар, Засаг даргын туслах

2007 онд Аймгийн Статистикийн хэлтэс, Операторчин

2008 онд Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазар , Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн

2008-2009 онд Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазар, Засаг даргын туслах

2009-2010 онд Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазар, Тамгын газрын даргын туслах бөгөөд өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн

2010-2012 онд Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазар, Хууль зүйн хэлтсийн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

2012-2016 онд Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазар, Хууль зүйн хэлтсийн сургалт сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

2016 оноос Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазар, Хууль эрх, зүйн хэлтсийн дарга

2021 онд Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

2022 онд Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазар,Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч