Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

Х.ВИТА

Боловсрол

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал