Хүлэмж, хашааг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/353