Хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай А/79