Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/948