Хөгжимт драмын театрын өөрийн орлогыг зарцуулах тухай А/874