Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай