Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын харьяа Асрамжийн газрын бүтэц, орон тоо батлах тухай А/223