Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

ЗАЙТЕНИЙ БОЛАТ

Боловсрол

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2016 оноос Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн даргаар томилогдон ажиллаж байна.