Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

Х.Анар

Боловсрол

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга