Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Х.Анар

Боловсрол

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга