Цагдаагийн газарт автомашин авах ажлын эрхийг шилжүүлэх тухай