Цагдаагийн газарт тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай