Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр болон мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр хаах, мөнгөн төлбөрөөс чөлөөлөх, дүйцүүлэх албанаас халах тухай А/916