Цэргийн штаб

Цэргийн Хурандаа

Ц.НАЦАГДОРЖ

Боловсрол

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

Цэргийн штабын тоо бүртгэл эрхэлсэн офицер Н.Тилек

Орон нутгийн хамгаалалт, сургалтын асуудал эрхэлсэн офицер Т.Нурболат