Шуурхай штабын үйл ажиллагааг оператив бүлгийн зохион байгуулалтад шилжүүлэх тухай А/191