Эзэмшил газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулан, хугацаа сунгаж газар эзэмшүүлэх тухай А/883