Эзэмшил газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулан газар эзэмшүүлэх тухай А/93