Эзэмшил газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулан газар эзэмшүүлэх тухай