Эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хэсэг байгуулах тухай А/154