Эрүүл мэндийн даатгалын хамралтын 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай А/215