Үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулан ажиллуулах тухай А/32