Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлэх тухай А/36