Өмчлүүлсэн газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай А/1073