Өмчлүүлсэн газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай А/606