Өмчлүүлсэн газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай А/06