Аймгийн ЗДТГ-ын ажилтнууд Архивын Ерөнхий газраас зохион байгуулж буй “Тамга тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам”-ын талаарх сургалтад хамрагдаж байна.

Аймгийн ЗДТГ-ын ажилтнууд Архивын Ерөнхий газраас зохион байгуулж буй “Тамга тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам”-ын талаарх сургалтад хамрагдаж байна.

You May Also Like