2021 оны хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан