Month: Жилээр

Гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа

Төрийн албаны зөвлөлийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөлөөс Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн

READ MORE