Month: 12-р сар 2021

ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ /ТУХАЙН АЛБАН ТУШААЛЫН/ БОЛОН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн захиргааны ахлах түшмэлийн албан тушаалын 2, дэс түшмэлийн албан тушаалын 5,  туслах түшмэлийн албан

READ MORE