БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ”СОЦИОЛОГИЙН СУДАЛГАА