ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН