2024 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагыг зохион байгуулах тухай А/231