ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР