2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ