СУРГАЛТ ЭХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ